Overleg met omwonenden leidt tot beter plan

Posted on Feb 28, 2013 in VolPit

Het bouwplan Witte Mavoterrein is vertaald in een voorontwerpbestemmingsplan. Dit bestemmingsplan heeft deze zomer gedurende 8 weken ter inzage gelegen. Een aantal omwonenden heeft bezwaren gemaakt tegen de voorgestelde verkaveling van de woningen.

In reactie hierop heb ik als projectleider met de stedenbouwkundige van de gemeente besproken of en hoe de verkaveling zou kunnen worden aangepast om daarmee tegemoet te komen aan de gerezen bezwaren.

Na een aantal intensieve overleggen met de omwonenden, waarbij ook de verantwoordelijk wethouder aanwezig was, is het bouwplan aangepast. Naar het zich laat aanzien vormen de voorgestelde aanpassingen voor de omwonenden voldoende verbetering.

De aangepaste plannen zullen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en vervolgens aan de raadscommissie. Als ook zij zich kunnen vinden in de aangepaste plannen dan is het gelukt om samen met omwonenden te komen tot een prachtig bouwplan.

De raadscommissie zal zich 8 december 2011 over de nieuwe verkaveling uitspreken.