Gemeenten

Gemeenten

Nieuwbouwplannen in uitvoering

Hoe kom je in beweging als ambitieuze gemeente met plannen op het terrein van nieuwbouw en verbeteringen op ruimtelijk gebied? Hoe kom je van ideeën tot daadwerkelijk bouwen? Wat is de agenda van projectontwikkelaar en hoe speel je daarop in? In dit proces zorgt Vol Pit! voor structuur, voor communicatie, voor vertrouwen tussen betrokken partijen en voor feitelijke besluiten.

Van schetsontwerp tot uiteindelijk bestek

Bij het proces van schetsontwerp tot uiteindelijk bestek krijgt de gemeente te maken met uiteenlopende en complexe processen. Niet alleen zijn er de commerciële belangen van projectontwikkelaars, maar ook de complexe en tijdrovende processen van het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak. Snel kunnen bouwambities daarbij wegzinken in ondoordringbare procedures die voor niemand meer duidelijk zijn. Mijn werkwijze is sterk gericht op het aanbrengen van overzicht en structuur, het houden van controle en het verkrijgen van besluiten. Dat zijn mijn piketpalen in het proces.

Overzicht over processen en belangen

In mijn werkwijze worden alle processen en belangen meegenomen, waardoor er overzicht ontstaat. Het zijn de voorwaarden om tot creatieve besluiten te kunnen komen. Ik begeleid de planologische procedure en formuleer bestuursopdrachten. In het proces komen kleine en grote zaken aan de orde die allemaal even belangrijk zijn voor de voortgang om te komen tot besluiten. Het inmeten van het terrein, het vaststellen van de grondexploitatie, het stedenbouwkundige programma van eisen etc. Mijn rol is de analyse, structurering en controle van het proces.

Structuur & controle

Betrokkenen kunnen heel divers zijn. Ieder met eigen belangen en wensen: collega’s, college van B&W, gemeenteraden, omwonenden, gebruikers, afnemers, provincies, Rijksdiensten etc. Om te voorkomen dat de belangen van de gemeente ondersneeuwen, maar dat er draagvlak ontstaat, is communicatie van groot belang. Doel is er samen uit komen, waarbij weerstand in vroeg stadium opgemerkt en gekanaliseerd. In het proces worden belanghebbenden op maat geïnformeerd en worden tussentijds financiële ramingen bijgewerkt en bijgestuurd. Vol Pit! voelt de bestuurlijke verhoudingen aan en zorgt voor structuur en controle over het gehele proces. Van schetsontwerp tot aan het bestek. Knedend naar kwaliteit.

Meer informatie >>